About the author

بردیا

راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

Related Articles

One Comment

  1. 1

    آریا

    تور در زبان کردی بە معنای رنجیدە و آزردە است شاید منظور از تورانیان آن دستە از آریایی هایی باشد رنجیدە و آزردە شدەاند.

Comments are closed.

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.