زندگی نامه طاهر بن حسین

وقتی صحبت از سلسله طاهریان که اولین حکمرانی ایرانیان پس از سقوط ساسانیان به میان می آید، بررسی زندگی نامه طاهر بن حسین سردودمان این سلسله از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در این مقاله قصد داریم به معرفی اولین پادشاه طاهریان بپردازیم.

سلسله طاهریان چگونه به قدرت رسید

سلسله طاهریان اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام محسوب می شود که توسط طاهر ابن الحسین در اوایل سده سوم قمری در خراسان تاسیس شده است. طاهر در ابتدا یکی از سرداران ارتش خلیفه عباسی بود که داعیه مستقل شدن را در سر می پروراند. به همین دلیل