بابک ( هزاربد ارتش ساسانی )

بابک ( پارسی میانه : Papak / Pabag ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در دوران حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل ۲۴۰ میلادی به…

خسرو سوم پادشاه ارمنستان

خسرو سوم کوتاک ( ارمنی : Խոսրով Գ Կոտակ، Khosrov III Kotak; "" Kotak "به معنای "کوچک" است ) شاهزاده ‌ای اشکانی ارمنی بود که به عنوان یک پادشاه دست ‌نشانده به وسیله روم بین سال‌ های ۳۳۰ تا ۳۳۹ میلادی به عنوان پادشاه ارمنستان سلطنت کرد ، پیش…

خسرو چهارم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

خسرو چهارم ارمنستان ( ارمنی : Խոսրով ) شاهزاده‌ ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از سال ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی فرمانروایی و سلطنت کرد . « اصالت » اصالت و تبار دقیق وی نامعلوم است . مورخان ارمنی قرن پنج میلادی ، پاوستوس بوزاند و…

ملکه آشخن ( همسر تیرداد سوم شاه ارمنستان )

آشخن ( ارمنی : Աշխեն ، انگلیسی : Ashkhen ) شناخته شده با نام ملکه آشخن ( حیات نیمه دوم سده ۳ و نیمه اول سده ۴ میلادی ) وی همسر تیرداد سوم ارمنستان فرزند خسرو دوم و شاه سلسله اشکانی ارمنستان بود ، او به واسطه ازدواج با شاه ارمنستان ملکه…

آرشاک دوم ( پادشاه ارمنستان )

آرشاک دوم ( ارمنی : Արշակ Բ ) پادشاه ارمنستان از سلسله اشکانی ارمنستان ( آرشاکونی ، سلسله‌ ای از نسل و تبار اشکانیان ایران بودند که بیش از سه سده بر ارمنستان حکومت کردند ) بود که از سال ۳۵۱ تا سال ۳۶۷ میلادی سلطنت کرد ، پیش از او‌ تیگران…

اردشیر ( شاه آدیابن و پسر اردشیر بابکان )

اردشیر ( پارسی میانه : Ardašīr ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در دوران حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران‌ شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ساسانی ، در ۱۲ آوریل ۲۴۰ میلادی بر تخت…