مرور رده

لیست اسامی شاهان ساسانی

در این بخش ما لیست کامل شاهان ساسانی را همراه با زندگی نامه شاهان و وقایع زندگی آنان و همچنین وضع امپراتوری ایران در زمان آن پادشاهان برای شما آورده ایم.

قباد پادشاه ساسانی

قباد اول (کواد، کواذ یا کباد) بیستمین شهریار ساسانی بود که دوبار بر تخت ایران نشست، بار اول در سال های 488 تا 496 و بار دوم نیز در سال های 499 تا 531 (میلادی). وی جانشین بلاش ساسانی و پسر پیروز یکم بود.در نوشته های اوستایی نام قباد به صورت…

جاماسب شاه ساسانی

جاماسپ یا ژاماسب، 21مین امپراتور، امپراتوری ساسانی است، پدرش پیروز یکم بود و از سال 496 میلادی تا 499 میلادی چیزی در حدود 3 سال بر تخت نشست. به پادشاهی رسیدن جاماسب ظهور مزدک در زمان قباد یکم و گرایش شدید قباد به مزدک و دستورهای اجتماعی…

خسرو انوشیروان ساسانی

خسرو یکم یا خسرو انوشیروان، بزرگترین شاه ساسانی و همچنین یکی از بزرگ ترین شاهنشاهان کل تاریخ ایران است که به مدت حدود 48 سال بر تخت امپراتوری ساسانی نشست. که اقدامات انوشیروان در تاریخ کل ساسانیان بی نظیر است. به پادشاهی رسیدن خسرو…

خواب دیدن خسرو انوشیروان

در یکی از سال های واپسین سلطنت انوشیروان بزرگ که امپراتوری ساسانی در اوج قدرت به سر می برد، انوشیروان در شبی خواب عجیبی دید که با وحشت از خواب پرید و بلافاصله دستور داد تا وزیر وی یعنی بزرگمهر که مردی دانا و با فضیلت بود را به پیش وی…

هرمز چهارم

پس از مرگ انوشیروان، پسرش هرمزد چهارم در سال ۵۷۹ میلادی بر تخت نشست. به هنگام به پادشاهی رسیدن هرمزد چهارم ایران درگیر جنگ با روم بود، جنگی که در زمان خسرو انوشیروان آغاز شده بود. امپراتور روم میل داشت در قبال واگذاری یکی از شهرهای بین…

خسرو پرویز شاه ساسانی (آغاز فروپاشی ساسانیان)

بعد از کشته شدن هرمزد چهارم به دست برادر زنان وی و همچنین همکاری خود خسرو پرویز، پسرش خسرو دوم معروف به خسرو پرویز بر اریکۀ شاهی تکیه کرد. (590 میلادی) خسرو پرویز هنگامی که تاج بر سر نهاد نامه ای به بهرام چوبین سردار ایرانی که در دوران…