مرور رده

لیست اسامی شاهان ساسانی

در این بخش ما لیست کامل شاهان ساسانی را همراه با زندگی نامه شاهان و وقایع زندگی آنان و همچنین وضع امپراتوری ایران در زمان آن پادشاهان برای شما آورده ایم.

محاکمه خسرو پرویز

در سال 628 میلادی و پس از برکناری خسرو پرویز توسط پسرش شیرویه و بزرگان و سرداران ایران، خسرو پرویز را در خانهٔ هندو که انبار گنج به حساب می آمد، زندانی کردند. فردای آن روز شیرویه بر تخت نشست و تمام بزرگان و موبدان را در قصر جمع کرد و…

شیرویه

شیرویه یا قباد دوم یا کواذ از 24 فوریهٔ سال 628 میلادی برای 7 ماه پادشاه ایران ساسانی بود. شیرویه پسر خسرو پرویز و ماریا دختر موریس قیصر روم بود. شیرویه بر علیه خسرو پرویز دست به کوتایی خونین زد و با دشمنان خسرو پرویز متحد شده و خسرو پرویز…

اردشیر سوم ساسانی

پس از مرگ شیرویه در سال 628 میلادی پسر وی با نام اردشیر سوم (رومی تبار، مادر وی اَنزوئی رومی بود) بر تخت نشست. فردوسی بزرگ او را اردشیر شیروی نامیده است. او به هنگام رسیدن به پادشاهی تنها 7 سال داشت. چون که به سبب کشتار های شیرویه که…

شهربراز

شهربراز یا شهروراز در سال 630 میلادی، از روز 27 آوریل تا 9ام ژوئن، به مدت کوتاهی حدود 40 روز، بر تخت شاهان ساسانی نشست و خود را پادشاه ایران نامید. نام اصلی او "فرخان" و «شهربراز» لقب او بود. "شهربراز" یا شهروراز به معنی "گراز کشور" یا…

جوانشیر

جوانشیر یکی از شاهان ساسانی می باشد که پس از خسرو پرویز به حکومت رسید. جوانشیر در واقع پسرخسرو پرویز و خواهر زادۀ بهرام چوبین بود. خسرو پرویز با کردویه (کردویه یکی از زنان جنگاور از خاندان مهران بود که حتی در جنگ بهرام چوبین با ترکان در…

فرآیین (شهربراز)

فرآیین یکی از شاهان ایران در دوره های پایانی ساسانیان بود که به مدت کوتاهی پیش از آذرمیدخت بر تخت نشست. فرآیین همان شهربراز است که اصالتا از نژاد شاهان ساسانیان نبود و چیزی حدود 40 روز سلطنت کرد و پادشاهی وی توسط فردوسی بزرگ چنین گفته شده…