مرور رده

خشایارشا

خشیارشا چهارمین شاه هخامنشی بود که پس از داریوش بزرگ بر تخت هخامنشیان نشست. او در جنگ با یونانیان شکست خورد. هرچند خشایارشا شاه بسیار توانا و با تدبیری بود ولی کاردانی و قدرت پدرش یعنی داریوش بزرگ را نداشت. در این بخش تمام واقع زندگانی او و شرایط ایران آن زمان (اعم از زندگانی مردم، شرایط کشور، جنگ ها، …. ) آمده است