مرور رده

جنگ های ساسانیان با اعراب

جنگ های بین اعراب و ساسانیان یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های جهان باستان است که در بیشتر جنگ های سربازان بی روحیه ایران شکست خوردند. هرچند که پیش از حمله اعراب به ایران ساسانیان به دست خود سقوط کرده بودند و در لبه پرتگاه منتظر یک تند بادی بودند که آنان را نقش بر زمین کند. این تند باد هم همان اعراب مسلمان بودند که با وعده های برابری تمام مردم به ایران حمله کردند.

نبرد انبار

جنگ انبار (ذات العیون) یکی دیگر از نبرد های ساسانیان با اعراب بود. شرح جنگ از این قرار بود: در زمستان سال 633 میلادی پس از سقوط دولت حیره به دست اعراب ، سپاهیان عرب که غنائم بسیاری به دست آورده بودند، به هیچ وجه موافق توفق جنگ نبودند و تنها…

جنگ عین التمر

پس از شکست ایرانیان در جنگ انبار که به دلیل خیانت سپاه ایران، انجام گرفت. خالد بن ولید فرمانده مسلمانان سپاه خود را به سمت غرب شهر انبار حرکت داد. خالد پیش از خروج از شهر انبار یکی از اقوام خود را به فرماندهی شهر انبار منصوب کرد و سپس به…

جنگ الیس

الیس نام یک شهر کوچک، از شهرهای امپراتوری ایران بود که در آن حوالی جنگ بزرگ و مهمی بین ارتش ایران ساسانی و سپاه اعراب درگرفت. شرح جنگ الیس چنین بود: پس از فرمان خلیفه اعراب که دستور رسمی حمله به مرزهای ایران را صادر کرد، مرزهای غربی و جنوب…

شروع جنگ ساسانیان با اعراب

پس از جنگ های بسیار در مناطق مختلف عربستان که موجب شد تمام قسمت های حجاز به تصرف یاران پیامبر (ص) دربیاید، پیامبر اسلام برای گسترش اسلام تصمیم گرفت دعوت خود را در سراسر عربستان انتشار دهد و تمام قبایل عرب را متحد کند. اما انجام این مقاصد با…

نبرد بویب

نبرد بویب یکی از جنگ های مرزی بین ارتش ساسانی و سپاه مسلمانان است. جنگ بویب پس از جنگ پل روی داد. پس از آنکه سپاهیان ایران در جنگ پل به فرماندهی بهمن جادویه توانستند سپاهیان مسلمانان را در منطقه ای به نام "قس الناطف" در هم بکوبند، این امید…

جنگ کسکر

جنگ کسکر نام یکی از جنگ های خونینی است که میان ارتش ایران ساسانی و اعراب مسلمان درگرفته است. کسکر در واقع نام یکی از دهکده های یک دژ در بین النهرین بود. مورخان تازی نام این دژ را ساقطیه نوشته اند. صرفا نام اصلی این دژ بزرگ نام دیگری بوده…