مرور رده

جنگ های ساسانیان با اعراب

جنگ های بین اعراب و ساسانیان یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های جهان باستان است که در بیشتر جنگ های سربازان بی روحیه ایران شکست خوردند. هرچند که پیش از حمله اعراب به ایران ساسانیان به دست خود سقوط کرده بودند و در لبه پرتگاه منتظر یک تند بادی بودند که آنان را نقش بر زمین کند. این تند باد هم همان اعراب مسلمان بودند که با وعده های برابری تمام مردم به ایران حمله کردند.

نبرد نمارق

نبرد نمارق یکی دیگر از جنگ های مرزی ساسانیان با اعراب است که ما اطلاع زیادی درباره جنگ نمارق نداریم ولی بنابر نوشت مورخان عرب، پس از سقوط حیره، مثنی سردار عرب از سپاه خالد بن ولید دیگر سردار عرب جدا شد و در کنار یکی از شهرهای بین النهرین که…

روزی که تیسفون سقوط کرد

شهر تیسفونکتسپون (تیسپون) یا تیسفون پایتخت افسانه ای ایرانیان در عهد باستان بود. این شهر بیش از 600 سال پایتخت ایران به شمار می رفت. در اصل شهر تیسفون دارای هفت شهر در خود بود. شهرها عبارت بودند از: 1. تیسفون 2. اسپانبر 3. وه اندیو خسرو

جنگ زنجیر نخستین جنگ اعراب با ایران

جنگ زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نام گذاری این جنگ به گفته مورخان عرب آن است که پای اسیران ایرانی را با زنجیر بسته بوده اند ولی واقعیت امر این است که دلیل نام گذاری این جنگ به خاطر نوع آرایش جنگی سپاه ایران…