پادشاهان اشکانی چه کسانی بودند؟ لیست اسامی شاهان طولانی ترین سلسله ایران یعنی اشکانیان،به ترتیب در این بخش آمده است.

 1. ارشک یکم
 2. ارشک دوم
 3. فریاپت
 4. نوه ارشک یکم، ناشناس
 5. فرهاد اول
 6. مهرداد اول
 7. فرهاد دوم
 8. اردوان اول
 9. اردوان دوم
 10. شاه ناشناس
 11. مهرداد دوم
 12. گودرز اول
 13. مهرداد سوم
 14. ارد اول
 15. پادشاه نا شناس سوم
 16. پادشاه نا شناس چهارم
 17. سیناتروک
 18. فرهاد سوم
 19. مهرداد چهارم
 20. ارد دوم
 21. پاکور اول
 22. فرهاد چهارم
 23. تیرداد دوم
 24. فرهاد پنجم
 25. موزا
 26. ارد سوم
 27. ونون اول
 28. اردوان دوم
 29. تیرداد سوم
 30. وردان اول
 31. گودرز دوم
 32. مهرداد
 33. ونون دوم
 34. بلاش اول
 35. وردان دوم
 36. پاکور دوم
 37. بلاش دوم
 38. اردوان سوم
 39. بلاش سوم
 40. خسرو اول
 41. پارتاماسپت
 42. سیناتروک
 43. پادشاه ناشناس پنجم
 44. مهرداد پنجم
 45. بلاش چهارم
 46. خسرو دوم
 47. بلاش پنجم
 48. بلاش ششم
 49. اردوان چهارم
 50. تیرداد چهارم

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.