مرور رده

سلسله اشکانیان از تاسیس تا انقراض

سلسله اشکانیان توسط اشک تاسیس شد و جانشینان وی نیز به احترام موسس شاهنشاهی اشکانی، نام های خود را اشک نامیدند. شاهان اشکانی از نژاد پارت ها، یعنی یکی از سه گروه آریایی ها بودند که بلند ترین سلسله ایرانی را در طول تاریخ ایران به خود اختصاص دادند.

ونون دوم ( بیست و یکمین شاه اشکانی )

ونن دوم که به نام وُنون نیز شناخته می‌شود ، بیست و یکمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ گودرز دوم بر تخت سلطنت نشست و کمتر از یک سال سلطنت را به پسرش بلاش یکم واگذار کرد . پیش از او گودرز دوم و پس از او بلاش…

بلاش ششم ( شاه اشکانی )

بلاش ششم یا وَلَگش ششم ، شاه اشکانی بود که از سال ۲۰۸ تا ۲۲۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش پنجم و پس از او اردوان پنجم بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین بلاش پنجم ، از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . در منابع تاریخی…

بلاش پنجم ( بیست و هشتمین شاه اشکانی )

بَلاش پنجم یا وَلَگَش ، بیست و هشتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۹۱ تا ۲۰۹ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش چهارم و خسرو دوم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش ششم بر تخت سلطنت نشستند . وی همچنین با عنوان واقارش دوم از سال ۱۸۰…

بَلاش چهارم ( اشک بیست و هفتم )

بَلاش چهارم ( وَلَگَش ) ( اشک بیست و هفتم ) بیست و هفتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۴۷ تا ۱۹۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش سوم و پس از او خسرو دوم ( شاه شورشی ) و بلاش پنجم ( جانشین قانونی ) بر تخت سلطنت نشستند . بلاش…

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم )

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم ) ، بیست و پنجمین شاه از خاندان اشکانی است که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش سوم بر تخت سلطنت نشستند . مهرداد پنجم از دودمان اشکانیان و دارای…

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم )

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم ) بیست و ششمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۷ میلادی سلطنت کرد . پیش از او پاکور دوم ( شاه رسمی ) و خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش چهارم بر تخت سلطنت نشستند . وی از دودمان…