مرور برچسب

،شهبانوی ساسانی

دینگ میشانی ( همسر شاپور میشانشاه )

دینَگ ( پارسی میانه : Dēnag ) یک بانبشن ( شهبانو ) ساسانی در سده سوم میلادی و همسر شاپور میشانشاه شاهزاده و دومین فرزند شاپور یکم و شاه میشان بود . شاپور حکمران میشان بود و بعد از مرگش دینگ جانشین وی شد . از دینگ به نام میشان بانبشن (…