مرور برچسب

،شهبانوی هخامنشی

ماندانا

ماندانا دختر پادشاه ماد ، آستیاگ بود. وی مادر کوروش بزرگ و همسر کمبوجیه اول « شاه پارس » بود . او از خاندان شاهی ماد و زاده ۵۸۴ پیش از میلاد در هگمتانه می باشد . جانشین وی کاساندان همسر محبوب کوروش بزرگ ...