مرور برچسب

،فرمانروای ماد آتروپاتن

اردوان دوم ( هجدهمین شاه شاهنشاهی اشکانی )

اَردَوان دوم یا اشک هجدهم ، هجدهمین شاه اشکانی است ، که از سال ۱۲ میلادی تا سال ۳۸/۴۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بهنام یکم ( ونون یکم ) و تیرداد سوم ( شاه شورشی ) و پس از او وردان یکم به عنوان شاهنشاه اشکانی بر تخت نشستند . وی همچنین چند…