مرور برچسب

،همسر داریوش سوم

استاتیرا دوم ( شهبانوی هخامنشی )

استاتیرا دوم یا ستاتیرا شهبانوی ایران و همسر داریوش سوم ، واپسین شاهنشاه هخامنشی ، بود . پیش از او آتوسا و پس از او استاتیرای سوم در مقام و جایگاه شهبانوی هخامنشی قرار داشتند . وی در پارس چشم به جان گشود ، او از دودمان هخامنشی و دارای دین و…