مرور برچسب

،پادشاهان اشکانی

تیرداد دوم

تیرداد دوم فردی است که در دوران شاهنشاهی اشکانیان و در زمان فرهاد چهارم برای مدت زمان کوتاهی بر تخت پادشاهی نشست و بر ایران حکومت کرد . او از خاندان سلطنتی اشکانی نبود و این چنین به نظر میرسد که یکی از سرداران ارتش اشکانی بوده باشد .…

فرهادیکم

فرهاد یکم ( اشک چهارم ) ، چهارمین پادشاه سلسله اشکانی که از سال ۱۷۶ پیش از میلاد تا سال ۱۷۱ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . پادشاه پیش از او فریاپت و پادشاه پس از او مهرداد یکم نام داشت . وی از دودمان اشکانیان ، دین و مذهبش مزدیسنا و…