مرور برچسب

، آنتیوخوس چهارم

آنتیوخوس چهارم ( اپیفانس )

آنتیوخوس چهارم ، از پادشاهان سلسله سلوکی ،لقبش تئوس اپیفانس که در یونانی معنای تجلّی خداوند است . پادشاه قبل از او آنتیوخوس سوم و جانشینش آنتیوخوس پنجم نام داشت . نام او ابتدا مهرداد بود اما پس از رسیدن به پادشاهی نام خودرا به آنتیوخوس…