مرور برچسب

، ارتخشیر دوم

اردشیر دوم ( شاه ایالت پارس )

اردشیر دوم یا ارتخشیر دوم شاه ایالت پارس بود ، که در سده نخست پس از میلاد فرمانروا و پادشاه دولت خراجگزار در پارس زیر نظر و فرمان شاهنشاهی اشکانیان بود . پیش از او دارایان دوم و پس از او وهشیر یکم ( برادرش ) به عنوان فرمانروای ایالت پارس…