مرور برچسب

، اشک بیستم

گودرز دوم

گودرز دوم ( اشک بیستم ) بیستمین پادشاه از سلسله اشکانی بود ، که از سال ۴۶ پیش از میلاد تا ۵۱ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . این شاه از خاندان اصلی اشکانی نبود ، بلکه فرزند گیو پادشاه ورکانه بود که خویشاوند و وابسته به خاندان سلطنتی…