مرور برچسب

، اشک دوازدهم

مهرداد چهارم

مهرداد چهارم ( اشک دوازدهم ) ، دوازدهمین پادشاه از سلسله اشکانیان بود ، که از سال ۵۷ پیش از میلاد تا سال ۵۴ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . وی پسر فرهاد سوم اشکانی بود . پادشاه پیش از او فرهاد سوم و پادشاه پس از او ارد دوم نام داشت .…