مرور برچسب

، اشک نوزدهم

وَردان یکم

وَردان یکم یا بردان ( اشک نوزدهم ) نوزدهمین پادشاه سلسله اشکانی بود . پادشاه پیش از او اردوان سوم و پادشاه پس از او گودرز دوم نام داشت . وی از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . او پسر اردوان سوم بود و بعد از مرگ او (…