مرور برچسب

، اشک هشتم

مهرداد دوم ( هشتمین شاهنشاه اشکانی )

مهرداد دوم ، اشک هشتم یا مهرداد بزرگ هشتمین شاهنشاه اشکانی است که از سال ۱۲۴ پیش از میلاد تا سال ۹۱ پیش از میلاد حکومت کرد . پیش از او اردوان یکم و پس از او گودرز یکم به عنوان شاهنشاه اشکانی بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین اردوان یکم…