مرور برچسب

، اشک چهارم

فرهادیکم

فرهاد یکم ( اشک چهارم ) ، چهارمین پادشاه سلسله اشکانی که از سال ۱۷۶ پیش از میلاد تا سال ۱۷۱ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . پادشاه پیش از او فریاپت و پادشاه پس از او مهرداد یکم نام داشت . وی از دودمان اشکانیان ، دین و مذهبش مزدیسنا و…