مرور برچسب

، بنیانگذار سلسله اشکانی

ارشک یکم ( نخستین پادشاه و بنینگذار سلسله اشکانی )

اَرشَک یکم نخستین فرمانروای پارت و همچنین بنیانگذار و نام دهنده سلسله اشکانی بود ، که از سال‌ ۲۴۷ پیش از میلاد تا سال ۲۱۷ پیش از میلاد بر تخت سلطنت نشست . پس از او ارشک دوم ( پسرش ) به عنوان فرمانروای سلسله اشکانی بر تخت سلطنت نشست . وی از…