مرور برچسب

، دختر احمد یکم

عایشه سلطان

عایشه سلطان ، متولد ۱۶۰۶ در استانبول ، وی در می ۱۶۵۸در استانبول درگذشت ، او را در آرامگاه پدرش احمد سلطان ، در مسجد آبی به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم از همسرش کوسم سلطان و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ، ابراهیم یکم و عمه محمد…

گوهر خان سلطان

گوهرخان سلطان ، متولد ۱۶۰۵ در استانبول ، وی در ۱۶۶۰ در سن ۵۵ سالگی در استانبول درگذشت ، سپس او را در آرامگاه پدرش سلطان احمد ، در مسجد آبی به خاک سپردند . او دختر سلطان احمد یکم از همسرش کوسم سلطان ، و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ،…