مرور برچسب

، دختر اردشیر دوم

سی سی گامبیس ( ملکه مادر هخامنشی )

سی ‌سی ‌گامبیس ملکه مادر هخامنشی ، دختر اردشیر دوم و مادر داریوش سوم بود . وی از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . دوران سلطنت او در نبرد ‌های اسکندر مقدونی خاتمه یافت . وی بعد از اینکه در نبرد ایسوس به وسیله سپاهیان اسکندر…

آتوسا ( دختر اردشیر دوم )

آتوسا دختر اردشیر دوم و استاتیرای یکم و شهبانوی شهبانوان هخامنشی بود ، پس از او استاتیرای دوم در این جایگاه و مقام قرار گرفت . او همسر اردشیر سوم ، از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . وی چهار فرزند با نامهای ارشک ، پروشات ،…