مرور برچسب

، دختر جهان بانو بیگم

عزشرف بیگم ( فرزند جهان بانو بیگم )

عزشرف بیگم ، تنها فرزند جهان‌بانو بیگم و سیمون دوم ( پادشاه کارتلی در شرق گرجستان امروزی و حاکم منصوب دولت صفوی در آن سرزمین ) بود . عزشرف بیگم از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . وی در سال ۱۰۴۰ چشم بر جهان گشود . او نوه…