مرور برچسب

، دختر داریوش دوم

آمستریس ( دختر داریوش دوم )

آمستریس شاهدخت هخامنشی و یگانه دختر داریوش دوم و پروشات و نیز خواهر تنی اردشیر دوم بود ، وی از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . او پیش از به سلطنت رسیدن پدرش متولد شد و به دستور پدرش با تری تخمه اشراف‌ زاده هخامنشی و از…