مرور برچسب

، دختر سلطان احمد یکم

عاتکه سلطان

عاتکه سلطان ، متولد ۱۶۱۳ در استانبول ، وی در ۱۶۷۲ در سن ۵۹ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مقبره برادرش ، سلطان ابراهیم یکم در مسجد ایاصوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ، ابراهیم یکم و…

خان زاده سلطان

خان زاده سلطان ، متولد ۱۶۰۹ در استانبول ، وی در سال ۱۶۵۴ درسن ۴۵ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در آرامگاه برادرش ، سلطان ابراهیم یکم در مسجد ایاصوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم از همسرش ماه‌ پیکر سلطان و نیز خواهر عثمان دوم…

فاطمه سلطان

فاطمه سلطان ، متولد ۱۶۱۰ در استانبول ، وی در ۱۶۶۸ در استانبول در سن ۵۸ سالگی درگذشت ، او را در مقبره پدرش سلطان احمد در مسجد آبی به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم از همسرش کوسم سلطان و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ، ابراهیم یکم و…