مرور برچسب

، دختر شنگل ( شاه هندوستان )

سپینود ( شهبانو و ملکه امپراطوری ساسانی )

سپینود شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر یزدگرد دوم ) و همسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) پانزدهمین شاهنشاه ساسانی بود که از سال ۴۲۱ تا سال ۴۳۸ میلادی بر ایران فرمانروایی میکرد . سپینود از این ازدواج صاحب یک پسر به نام یزدگرد دوم شد که…