مرور برچسب

، دومین شهبانوی مادر هخامنشی

آمستریس یکم ( همسر خشایارشا )

آمستریس یکم ( پارسی باستان : Amāstrā ) ، به معنای « زن نیرومند » شهبانوی ایرانی ، همسر خشایارشا و مادر اردشیر یکم بود . آمستریس دومین شهبانوی مادر هخامنشی از سال ۴۶۶ تا سال ۴۴۰ پیش از میلاد بود ، پیش از او آتوسا و پس از او داماسپیا در این…