مرور برچسب

، رابعه گلنوش سلطان

گلنوش سلطان

گلنوش سلطان ، با نام کامل امت‌ الله ماه ‌پاره رابعه گلنوش سلطان ، همسر محمد چهارم و تنها خاصگی سلطان که از سال ۱۶۵۹ تا سال ۱۶۸۷ در این جایگاه قرار داشت ، پیش از او هما شاه سلطان در این مقام و موقعیت بود . او، همچنین صاحب پنج فرزند با…