مرور برچسب

، سومین شاه سلسله اشکانی

فریاپت، اشک سوم

فریاپت ، سومین شاه سلسله اشکانی می باشد ، او صاحب چهار فرزندبود. وی جانشین پسرعمویش ارشک دوم شد. پس از او پسرش فرهاد اول جانشین وی شد. همانند بسیاری از شاهان اشکانی ، از وقایع سلطنت او اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ......