مرور برچسب

، شارل زیبا

شارل چهارم

شارل چهارم یا همان شارل زیبا یکی از پادشاهان فرانسه بود وی بسیار پادشاه خودخواهی بود . فرمانروای پیش از او فلیپ پنجم و پس از او فلیپ ششم نام داشت . وی از دودمان کاپتی ، پدرش فلیپ ششم و مادرش ژوان یکم ناوار بود ، آنان دارای دین و مذهب…