مرور برچسب

، شاهدخت مرعشیان

خیرالنسا بیگم ( ملکه همسر شاه محمد خدابنده )

خیرالنساء بیگم یا مهدعلیا ، شاهدخت مرعشیان ، ملکه همسر شاه محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفوی و نیز مادر شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران در دوران صفویان بود . خیرالنساء بیگم از سال ۱۵۷۷ تا سال ۱۵۷۹ در مقام و جایگاه ملکه ایران قرار داشت ،…