مرور برچسب

، شاه اشکانی

پارتاماسپات ( شاهزاده خاندان اشکانی )

پارتاماسپات ( پارتاماسپت ) یک شاهزاده ایرانی بود که برای مدت زمان کوتاهی در دوران لشکرکشی تراژان ، امپراتور روم ، به ایران به عنوان دست نشانده رومی‌ ها بر تخت سلطنت و شاهنشاهی ایران نشست . وی بعد از عقب‌ نشینی رومی‌ ها از ایران به عنوان شاه…

بلاش ششم ( شاه اشکانی )

بلاش ششم یا وَلَگش ششم ، شاه اشکانی بود که از سال ۲۰۸ تا ۲۲۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش پنجم و پس از او اردوان پنجم بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین بلاش پنجم ، از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . در منابع تاریخی…