مرور برچسب

، شاه ایالت پارس

پاکور سوم ( شاه ایالت پارس )

پاکور سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او منوچهر دوم و پس از او منوچهر سوم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند . پاکور…

پاکور یکم ( شاه ایالت پارس )

پاکور یکم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در نیمه نخست سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او وهشیر یکم و پس از او پاکور دوم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند .…

پاکور دوم ( شاه ایالت پارس )

پاکور دوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او پاکور یکم و پس از او نامبد به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند . پاکور دوم…

نامبِد ( شاه ایالت پارس )

نامبِد یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . او فرزند اردشیر دوم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او پاکور دوم و پس از او نپاد به عنوان…

نَپاد ( شاه ایالت پارس )

نَپاد یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . او فرزند و جانشین نامبد و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او نامبد به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر…

وادفراداد چهارم ( شاه ایالت پارس )

وادفراداد چهارم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پس از او منوچهر یکم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشست . اما هیچ اطلاعاتی از پادشاهی…