مرور برچسب

، شاه بیگی خانم

تاجلی بیگم ( ملکه صفوی و مادر شاه تهماسب یکم )

تاجلی بیگم یا شاه ‌بیگی خانم ، ملکه همسر شاه اسماعیل یکم نخستین پادشاه صفوی و ملکه مادر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه از سلسله صفویان بود . تاجلی بیگم یکی از ملکه‌ های قدرتمند ، تأثیرگذار و پر نفوذ در امپراطوری صفویان بود . وی در سال ۱۴۸۸…