مرور برچسب

، شاه پارس

چیش پیش ( شاه پارس )

چیش‌ پیش شاه پارس بود که از سال ۶۵۰ تا ۶۲۰ پیش از میلاد سلطنت و حکمرانی کرد ، پیش از او هخامنش و پس از او کوروش یکم و آریارمنه بر تخت سلطنت نشستند . وی فرزند و جانشین هخامنش ( نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفه پاسارگادیان ) ، شاه سرزمین…