مرور برچسب

، شهبانوی هخامنشی

آتوسا ( دختر اردشیر دوم )

آتوسا دختر اردشیر دوم و استاتیرای یکم و شهبانوی شهبانوان هخامنشی بود ، پس از او استاتیرای دوم در این جایگاه و مقام قرار گرفت . او همسر اردشیر سوم ، از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . وی چهار فرزند با نامهای ارشک ، پروشات ،…

آمستریس دوم ( دختر اردشیر دوم )

آمستریس دوم شاهدخت هخامنشی دختر سوم اردشیر دوم و استاتیرا بود و همچنین همسر پدرش بود . وی شهبانوی ایران بود ، پیش از او استاتیرا و پس از او آتوسا در این جایگاه و مقام قرار گرفتند . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود .…

استاتیرا دوم ( شهبانوی هخامنشی )

استاتیرا دوم یا ستاتیرا شهبانوی ایران و همسر داریوش سوم ، واپسین شاهنشاه هخامنشی ، بود . پیش از او آتوسا و پس از او استاتیرای سوم در مقام و جایگاه شهبانوی هخامنشی قرار داشتند . وی در پارس چشم به جان گشود ، او از دودمان هخامنشی و دارای دین و…