مرور برچسب

، عباس حلمی پاشا

عباس حلمی دوم ( آخرین خدیو مصر )

عباس حلمی دوم ، آخرین خدیو مصر بود که از ۷ ژانویه ۱۸۹۲ تا ۱۹ دسامبر ۱۹۱۴ سلطنت کرد . وی پسر توفیق پاشا بود . پیش از او توفیق پاشا و پس از او حسین کامل بر تخت سلطنت نشستند . عباس حلمی دوم ، نوه بزرگ محمد علی پاشا ، در اسکندریه مصر در ۱۴…