مرور برچسب

، فرهادچهارم

موزا « شهبانوی حاکم شاهنشاهی اشکانی »

موزا نخستین زن حاکم بر ایران در طول تاریخ است ، او درسال ۲ قبل از میلاد ، به فرهاد چهارم زهر داد و وی را مسموم کرد سپس همراه با پسرش فرهادک بر تخت پادشاهی نشست . موزا همچنین اولین زن در تاریخ ایران است که نقشش بر سکه ها زده ونیم تنه اش با…