مرور برچسب

، فیلادلفوس

آنتیوخوس سیزدهم

آنتیوخوس سیزدهم یکی از واپسین پادشاهان سلوکی ، او پسر آنتیوخوس دهم از همسر بطلمیوسی اش کلئوپاتراسلن بود مادرش میان سال های ۹۲ _ ۸۵ قبل از میلاد نیابت پادشاهی پسررا داشت . پس از او فلیپ دوم سلوکی بر تخت سلطنت نشست ، او همچنین در ۶۴پیش از…