مرور برچسب

، مادر بهرام سوم ساسانی

شاپور دختک یکم ( شهبانوی ساسانی و همسر بهرام دوم )

شاپوردختک یکم ( پارسی میانه : Šābuhrduxtag )( به معنای دختر شاپور ) شهبانوی ساسانی ( بانبشن ) ملکه مادر ( به عنوان مادر بهرام سوم ) و همسر شاهنشاه بهرام دوم پنجمین شاهنشاه ساسانی بود که از سال ۲۷۴ تا ۲۹۳ بر ایران فرمانروایی میکرد .…