مرور برچسب

، ملکه کوماژن

آیوتاپا ( دختر مهرداد سوم و ملکه کوماژن )

آیوتاپا دختر مهرداد سوم فرمانروای کوماژن بود . وی بعد از ازدواج با برادر خود ، آنتیوخوس سوم ، به عنوان ملکه کوماژن سلطنت کرد . او از ازدواج‌ خود صاحب دو فرزند به نام های آنتیوخوس چهارم کوماژن و شاهزاده خانم یولیا آیوتاپا شد . آیوتاپا در ۲۰…