مرور برچسب

، مهین بانو سلطانم

مهین بانو خانم ( دختر کوچک شاه اسماعیل یکم )

مهین ‌بانو خانم دختر کوچک شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی و تاجلی بیگم بود . وی کوچکترین خواهر شاه تهماسب دومین پادشاه سلسله صفوی بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی نامه » مهین بانو خانم…