مرور برچسب

، نخستین شهبانوی هخامنشی

کاساندان

کاساندان نخستین شهبانوی هخامنشی همسر محبوب کوروش کبیر و دختر فرناسپ بود ، کوروش در همه ی امور کشور با وی مشاوره میکرد و عملا او را در سیاست دخالت میداد . او صاحب پنج فرزند بود و پس از او دخترش آتوسا جانشین وی شد ، که از قدرت و نفوذ زیادی در…