مرور برچسب

، همسر اردشیر سوم

آتوسا ( دختر اردشیر دوم )

آتوسا دختر اردشیر دوم و استاتیرای یکم و شهبانوی شهبانوان هخامنشی بود ، پس از او استاتیرای دوم در این جایگاه و مقام قرار گرفت . او همسر اردشیر سوم ، از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . وی چهار فرزند با نامهای ارشک ، پروشات ،…