مرور برچسب

، همسر خسرو پرویز

شیرین ( شهبانوی ساسانی و محبوب ترین همسر خسرو پرویز )

شیرین شهبانوی پر نفوذ ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر فرخزاد خسرو پنجم ) و محبوب ‌ترین همسر خسرو پرویز بیست و چهارمین شاهنشاه مقتدر ساسانی بوده ‌است . نظامی ، شیرین را شهبانوی ایرانی ارمنی ‌الاصل دانسته که خسروپرویز از جوانی شیفته و…