مرور برچسب

، همسر سلطان حیدر

عالم شاه بیگم ( مادر بنیانگذار امپراطوری صفوی )

عالم‌ شاه بیگم یا حلیمه بیگی آغا ، ملکه مادر شاه اسماعیل یکم نخستین پادشاه و بنیانگذار امپراطوری صفوی ، همسر سلطان حیدر از مشایخ صفوی و نیز دختر اوزون حسن پادشاه و دسپینا خاتون دختر امپراتور ترابوزان ژان چهارم بود . وی در سال ۱۴۶۰ میلادی در…