مرور برچسب

، همسر سلطان عبدالحمیدیکم

سینه پرور سلطان

سینه پرور سلطان ، یا عایشه سینه پرور سلطان همسر سلطان عبدالحمید یکم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو عایشه سینه‌پرور والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۷۶۱ با نام سانیا در بلغارستان…